مطلوب مطلوب مشاركه بالمهندسين ضرورى

waleed zaid

عقاري متميز
مــطــلــوب مــشــاركــه عـلـى شــارع رئـيـســى بـالـمـهـنـدسـيـن برخـصـه ارضـى تــجـــارى و 11 مــتــكــرر وبــفــرق ســعــر لامــانــع لـعـمــيــل مــحــتــرم عــايــز يــقــضــى مـصـلـحـه

01126183852

01010090066
 
أعلى